توصیه شده هزینه بودجه بیل p

هزینه بودجه بیل p رابطه

گرفتن هزینه بودجه بیل p قیمت