توصیه شده حداکثر اندازه حداکثر چرخ

حداکثر اندازه حداکثر چرخ رابطه

گرفتن حداکثر اندازه حداکثر چرخ قیمت